Názov spoločnosti: Slovenský stolnohokejový zväz, J. Mudrocha 1355/29, 905 01 Senica, IČO: 42162696, tel. č.: +421 915 454 630

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Slovenský stolnohokejový zväz, so sídlom J. Mudrocha 1355/29, 905 01 Senica IČO: 42162696, DIČ 2023091818, zapísanú v Registri občianskych združení Ministerstva vnútra pod registračným číslom VVS/1-900/90-21406 tel. +421 915 454 630 e-mail: info@senica20.sk (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

Predávajúci je prevádzkovateľ stránky www.hecnisa.sk. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom stránky predávajúceho (ďalej aj ako „kupujúci“). Používaním tejto stránky predávajúceho a potvrdením objednávky registrácie dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

2. OBJEDNÁVKA

2.1. Kupujúci objednáva registráciu na preteky Hecni sa po ôsme prostredníctvom stránky predávajúceho. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a je chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, vek, prípadne veľkosť trička. Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku aj zaplatenie. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná.

2.4. Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu mailom. V prípade zrušenia účasti na pretekoch môže byť čiastočne alebo úplne účtovaný poplatok za spracovanie.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu registrácie uvedenú na internetovej stránke.

 

3. DODACIE PODMIENKY

3.1. Registráciou, objednávkou a jej zaplatením vzniká kupujúcemu nárok štartovať na pretekoch Hecni sa po ôsme v sobotu 29. júna 2024.

 

4. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A PREPRAVNÉ

4.1. Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám.

4.2. Kupujúci uhrádza platbu elektronickou platbou.