Názov spoločnosti: Slovenský stolnohokejový zväz, J. Mudrocha 1355/29, 905 01 Senica, IČO: 42162696, tel. č.: +421 915 454 630

Ochrana osobných údajov

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov je spoločnosť Slovenský stolnohokejový zväz, sídlom J. Mudrocha 1355/29, 905 01 Senica, IČO: 42162696, zapísaná v Registri občianskych združení Ministerstva vnútra pod registračným číslom VVS/1-900/90-21406 tel. +421 915 454 630 e-mail: info@senica20.sk (ďalej aj ako “predávajúci”) a kupujúceho.

 

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom stránky a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou Slovenský stolnohokejový zväz. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, vek, prípadne veľkosť trička.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

– plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

– článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej „GDPR“) pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,

– oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu prostredníctvom stránky, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Slovenský stolnohokejový zväz.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@senica20.sk

 

4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

– na prístup k osobným údajom

– na opravu osobných údajov

– na obmedzenie spracovania osobných údajov

– na výmaz osobných údajov

– na prenositeľnosť osobných údajov

– vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

 

5. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

 

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním objednávky zo stránky www.hecnisa.sk potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.