REVERZ – VYHLÁSENIE O PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI
PRI ÚJME NA ZDRAVÍ A AUTORSKÝCH PRÁVACH

Vyhlásenie o právnej zodpovednosti pri ujme na zdraví a o využití autorských práv

Prehlasujem, že som dostatočne pripravený na štart na podujatí, prehlasujem, že sa podujatia zúčastňujem dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. Svojim podpisom na tomto dokumente beriem na vedomie, že akákoľvek účasť mojej osoby na preteku Hecni sa a jemu podobných akciách môže byť životu nebezpečná a ďalej som si vedomý toho, že v súvislosti s pretekom Hecni sa, ktorého sa zúčastňujem hrozí mojej osobe nebezpečenstvo vážneho zranenia/ či smrti, resp. ďalšie iné závažné následky, akými môžu byť napr. : (i) utopenie, (ii) podvrtnutie, vykĺbenie končatín, (iii) preťaženie, (iv) zlomeniny, (v) teplé a chladné zranenia, (vi) zranenia na vozidlách, (vii) uhryznutie a uštipnutie hmyzom a iných zvierat, (viii) kontakt s jedovatými rastlinami, (ix) iné fyzické zranenia, (x) psychické traumy (xi) ďalšie nehody, ktoré môžu nastať následkom disciplín absolvovaných v rámci preteku Hecni sa a (xii) potenciálne trvalé ochrnutie alebo smrť.

 1. Aj keď pravidlá súťaže, technické zabezpečenie trate a osobná disciplína každého súťažiaceho môže znížiť riziko nehody, riziko vážneho zranenia stále je a existuje, s čím som riadne oboznámený a prejavujem súhlas s vyššie uvedenými rizikami. Ďalej som si vedomý toho, že mi v súvislosti s mojou účasťou na tomto preteku hrozí nebezpečenstvo vzniku vážnej ujmy na zdraví, resp. smrti aj pri jednotlivých prekážkach na trati, ktoré sa môžu za určitých nepredvídateľných okolností uvoľniť, povoliť, následkom čoho môže dôjsť k vzniku vážnej ujmy na zdraví, resp. smrti mojej osoby, čoho som si plne vedomý a na znak súhlasu s týmito rizikami podpisujem toto vyhlásenie. Súhlasím so všetkými rizikami trate, známymi či neznámymi, aj keby nastali v dôsledku nedbanlivosti organizátorov súťaže.
 2. Zároveň vyhlasujem, že ak uvidím nezvyčajné alebo určité riziko/nebezpečenstvo pri účasti mojej osoby na tejto akcii, osobne vynaložím čo najväčšie úsilie na to, aby som ďalej nesúťažil a upozornil organizátorov na možné riziko nebezpečenstva trate.
 3. Ja, sám za seba, za mojich dedičov, príbuzných, a vykonávateľov môjho závetu sa týmto výslovne vzdávam všetkých mojich záväzkov, pohľadávok, podania akýchkoľvek žalôb alebo vymáhania akýchkoľvek škôd voči organizátorom preteku Hecni sa, ako i ďalším osobám, ktoré majú súvis s pretekom ako sú sponzori, promotéri, a ich zástupcovia, nástupcovia ako i voči všetkým ďalším osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na tejto udalosti, keďže tieto nároky mi môžu proti nim vyplývať súvislosti s mojou účasťou na tejto akcii, s čím som plne uzrozumený.
 4. Svojim podpisom na tomto dokumente zároveň potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov, netrpím žiadnou chorobou, neutrpel som žiaden úraz a ani nie som postihnutý na žiadnu duševnú alebo inú poruchu, ktoré by mohli nejakým spôsobom obmedziť moju účasť na preteku Hecni sa. Svojim podpisom potvrdzujem, že som fyzicky zdatný (trénovaný) zdolať prekážky, ktoré sa budú nachádzať na trati preteku Hecni sa, som dostatočne skúsený ich zdolať.
 5. Moja účasť na preteku Hecni sa je dobrovoľná. Svojim podpisom potvrdzujem, že mám riadne uzatvorené zdravotné poistenie v prípade akéhokoľvek úrazu mojej osoby v súvislosti s pretekom Hecni sa.
 6. Dávam výslovný súhlas s prvou pomocou a lekárskym ošetrením mojej osoby, ak dôjde k zraneniu alebo poraneniu mojej osoby na tejto akcii.
 7. Som si ďalej vedomý tej skutočnosti, že organizátori preteku majú právo odložiť, zrušiť alebo zmeniť akciu kvôli počasiu alebo i z iných príčin, ktoré nemôžu kontrolovať alebo ktorá môže ovplyvniť zdravie a bezpečnosť účastníkov.
 8. Týmto udeľujem svoj výslovný súhlas pre vyššie uvedené osoby, ktoré budú riadiť predmetnú udalosť, aby mohli využiť všetky fotografie, videonahrávky, filmy, obrázky a zvukové nahrávky, alebo akýkoľvek iný zvukový alebo obrazový záznam z tejto udalosti na ich ďalšie šírenie všetkými dostupnými médiami na akýkoľvek účel bez obmedzenia, bez náhrady a bez nároku na akékoľvek autorské práva. Beriem na vedomie, že vyššie uvedené osoby uvedené v tomto vyhlásení majúce na starosti prípravu a zabezpečenie preteku Hecni sa a ich zástupcovia majú neobmedzené právo na celom svete využívať, zverejňovať, publikovať, vysielať alebo inak šíriť vyobrazenie alebo informácie o mojej osobe v súvislosti s konaním a propagáciou preteku Hecni sa a taktiež súhlasím s tým, aby moja podobizeň, resp. údaje, ktoré som poskytol organizátorom preteku sa mohla objaviť v televízii, na internete, a vo všetkých tlačených materiáloch a v inom formáte alebo na inom médiu (vrátane elektronických médií), bez akejkoľvek náhrady mojej osobe, bez akéhokoľvek finančného plnenia. Zároveň svojim podpisom na tomto dokumente sa výslovne vzdávam podania akýchkoľvek žalôb alebo vymáhania akýchkoľvek škôd voči usporiadateľom preteku Hecni sa, ako i ďalším osobám, ktoré majú súvis s pretekom ako sú sponzori, promotéri, a ich zástupcovia, nástupcovia ako i voči všetkým ďalším osobám, ktoré sa nejakým spôsobom podieľali na tejto udalosti, keďže tieto nároky mi môžu proti nim vyplývať súvislosti s mojou účasťou na tejto akcii, konkrétne v súvislosti s využitím mojich autorských práv uvedenými osobami.
 9. Osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


  TOTO VYHLÁSENIE O PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI PRI UJME NA ZDRAVÍ A VYUŽITÍ AUTORSKÝCH PRÁV SOM SI RIADNE PREČÍTAL, ROZUMIEM VŠETKÝM JEHO ČASTIAM A SLOBODNE
  *
  S JEHO ZNENÍM, BEZ AKÉHOKOĽVEK NÁTLAKU.


  Ak nemáš v deň preteku 18 rokov, poprosíme ťa stiahnuť a vytlačiť tento dodatok, dať ho podpísať rodičovi a priniesť na pretek.